Crostini為香港人加油打打氣,今個星期五到星期日,於我哋全線分店惠顧以下指定飲品即可享買一送一優惠!快啲tag定朋友一齊嚟Crostini充下電啦!

條款及細則:
1. 優惠適用於全線Crostini分店
2. 優惠適用於2020年2月7日至2020年2月9日,全日適用
3. 優惠特飲數量為每日每店100杯,售完即止
4. 為減少輪候時間,每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品
5. 優惠及獲贈飲品只適用於「熱拿鐵」、「熱美式咖啡」、「涷抹茶鮮奶」、「凍榛子咖啡」、「凍薄荷朱古力」及「凍熱情果梳打」,冷熱不能轉換
6. 優惠及獲贈之飲品可自由配搭,唯獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢
7. 不可與其他優惠同時使用
8. 圖片只供參考
9. 如有爭議,Crostini 將保留最終決定權